E032曼苏拉娜23P曼苏拉娜尤果网

E032曼苏拉娜23P曼苏拉娜尤果网

 若脉浮大,是为火象。夫人饮食入胃,胃主消纳,脾主运输。

故江淮之间,湫溏之处,多感此疾,宜以去湿之药下之。此妊娠五月之脉状也。

以上三味,和一处研极细末。 其状赤黑,死不治。

饮食所伤而肿,或胸满,或嗳气,宜消导宽中汤。阴阳以张,因息乃行。

水一盏,煎七分,食后温服。又卫气篇云∶积痛可移者,易已也。

热则生实,令胞内气胀,则小腹满。 又疸既湿郁,汗溺不通,可复加之饮乎?

Leave a Reply